در مدرسه نشانی از خدا می دهند 

 

ولی خدا را نشان نمی دهند

http://tajikam.com/fa/images/Picture2/img_1368336498_826.jpg

 

چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد

                                     بشر تغییر حالت می دهد خونخوار می گردد

به وقت عیش و عشرت می نوازد سازبی دینی

                                     به وقت تنگ دستی مؤمن دیندار می گردد